Doelstellingen

Binnen Jesode Hatora- Beth Jacob baseren wij onze vorming en functionering als onderwijsinstelling op de onderstaande doelstellingen.

Het joodse geloof kennen en beleven

Als joodse school is het voor ons prioritair om onze leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot individuen die beschikken over een uitgebreide kennis van de Thora en Talmud en die oprecht zijn in hun godsdienstbeleving. Daarom is religieuze vorming essentieel. Deze komt tot uiting in godsdienstlessen en gebedsstonden, maar ook in schoolregels en diverse activtieiten waarin de leerlingen de joodse normen en waarden leren kennen en toepassen.

Verantwoordelijkheid dragen in spirituele en morele plichten

Typerend voor de joodse levensvisie is de eerbied voor kennis en intellect, maar ook voor geestelijke en spirituele ontwikkeling. Tegen die achtergrond leren wij onze leerlingen om niet toe te geven aan oppervlakkigheid, genotzucht en lichamelijke driften door hen te wapenen tegen gevaren zoals zinloos geweld, drugsgebruik en andere excessen.

Daarnaast ziet het jodendom het gezin als de kern van een goed functionerende maatschappij en een essentieel instrument om de tradities voort te zetten. Binnen ons onderwijs manifesteert zich dit in het feit dat wij de leerlingen leren om verantwoording te nemen voor een familiale samenleving waarin gelijkwaardigheid centraal staat.

Met behoud van de joodse identiteit en culturele eigenheid een volwaardig lid zijn van de Belgische samenleving

Kenmerkend en cruciaal voor Jesode Hatora – Beth Jacob, is het constante evenwicht tussen de joodse en de algemene opvoeding. De leerlingen worden enerzijds opgeleid tot zelfbewuste leden van de joodse gemeenschap die zich de cultuur en traditie eigen maken, ze waarderen en ze beleven. Anderzijds stimuleert de school hen tot actieve integratie binnen de Belgische maatschappij door leerlingen voor te bereiden op verdere studies, hen meerdere talen aan te leren en leer-en gedragproblemen tijdig op te vangen.

Bovendien hanteren wij binnen onze onderwijsinstelling de uitgangspunten van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen zoals geformuleerd door de overheid en binnen de joods-orthodoxe context.

Intellectueel nieuwsgierig blijven met een levenslange zin voor studies en vorming

Binnen de joodse traditie heeft iedere gelovige de expliciete opdracht om de Thora en Talmud levenslang te bestuderen en deze attitude wordt ook met sterke overtuiging toegepast op het profaan onderwijs binnen Jesode Hatora -Beth Jacob. Bovendien werkt de school aan de leer – en leefhouding van haar leerlingen. Het is ons streven om de leerlingen te verheffen tot zelfstandig denkende individuen die in staat zijn om probleemoplossend aan de slag te gaan in wisselende contexten.

Daarom sturen wij de leerlingen voortdurend bij op affectief, relationeel en attitudinaal vlak. Er wordt bewust aandacht besteed aan de motivatie van leerlingen en wij stimuleren ieder persoon om het maximum uit zichzelf  te halen door waar nodig de houding en studiemethode bij te sturen.